Giftcard izmanto sīkdatnes lai uzlabotu lietojamību Lasīt vairāk

×

Dāvanu karšu lietošanas noteikumi

Šie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Gift Card izplatīto dāvanu karšu lietošanas kārtību un ir saistoši visiem dāvanu karšu Pircējiem un Lietotājiem.

1. Noteikumos lietotās definīcijas

Atlikums – Nominālvērtības daļa (tās atlikums), kura nav izlietota un kuru līdz Derīguma termiņam var izlietot Darījumu veikšanai;

Autorizācija – procedūru kopums, lai tiktu saņemta atļauja Darījuma veikšanai, kā rezultātā tiek samazināts Atlikums pirkuma maksas apmērā (ja pirkuma maksa ir mazāka ar Atlikumu) vai viss Atlikums (ja pirkuma summa ir vienāda vai lielāka par Atlikumu), ja vien Karte ir derīga un nav beidzies Kartes Derīguma termiņš;

Darījums – finansiāla darbība Tirdzniecības vietā, ar ko tiek veikta apmaksa par preci vai pakalpojumu, izmantojot Karti;

Derīguma termiņš – laika posms no Kartes aktivizēšanas līdz pēdējai dienai (to ieskaitot), kad Karti iespējams izmantot preču un pakalpojumu apmaksai (Darījuma veikšanai), ja vien Tirdzniecības vieta/-s ir pieejama/-s Darījumiem attiecīgajā dienā;

Emitents – Kartes izdevējs, kas ir norādīts uz Kartes;

Izplatītājs – trešā persona, kuru Sabiedrība deleģējusi veikt Karšu uzlādi (aktivizēšanu) un pārdošanu Pircējiem;

Karte – Emitenta izdots elektronisks maksāšanas līdzeklis (plastikāta dāvanu karte), kam ir piešķirts unikāls numurs, Nominālvērtība, Derīguma termiņš un kas ir paredzēts preču un/vai pakalpojumu apmaksai Tirdzniecības vietā;

Lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kuras lietošanā ir Karte;

Nominālvērtība – uz Kartes norādīta vērtība naudas izteiksmē, ko attiecīgi (a) Pircējam ir jāsamaksā par Kartes iegādi (līdz Kartes iegādei) un/vai (b) Pircējs Kartes iegādes brīdī ir samaksājis Izplatītājam un kuru Lietotājam Derīguma termiņa laikā ir tiesības izlietot preču un/vai pakalpojumu apmaksai tikai pie Pārdevēja, kas norādīts uz Kartes (pēc Kartes iegādes);

Pārdevējs – (a) pats Emitents, kad tas pieņem Kartes savā/-s Tirdzniecības vietā/-ās samaksai par Emitenta piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem, vai (b) ar Emitentu (tā zīmolu) saistīta juridiska persona (piemēram, Emitenta meitas vai mātes uzņēmums vai franšīzes ņēmējs), kas vienojusies ar Emitentu par Karšu pieņemšanu šīs juridiskās personas Tirdzniecības vietā/-ās samaksai par šīs juridiskās personas piedāvātajām precēm vai pakalpojumiem;

Pircējs – fiziska vai juridiska persona, kas vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Karti;

Sabiedrība – SIA "Gift Card", reģ. Nr. 40203020834, juridiskā adrese: Ojāra Vācieša iela 6B, Rīga, LV-1004;

Tirdzniecības vieta – Pārdevēja fiziska tirdzniecības vieta Latvijas Republikas teritorijā, kurā Kartes tiek pieņemtas, un/vai Interneta veikals;

Interneta veikals – Pārdevēja interneta vietne, kurā tas piedāvā preces un/vai pakalpojumus un apmaksai par šīm precēm un pakalpojumiem piedāvā pieņemt Kartes.

2. Vispārīgi

2.1. Šie Noteikumi ir vienošanās starp Emitentu un Pircēju un starp Emitentu un Lietotāju par Karšu izdošanu, izplatīšanu un lietošanu, kur tiek paredzētas Pircēja, Lietotāja, Emitenta, Izplatītāja, Pārdevēja un Sabiedrības tiesības, pienākumi un atbildība.

2.2. Jautājumos, kas attiecas uz Sabiedrības, Izplatītāju un Pārdevēju (ja Pārdevējs nav Emitents) tiesībām un pienākumiem, šie Noteikumi ir piemērojami un ir saistoši arī Pircējam/Lietotājam no vienas puses un attiecīgi Sabiedrībai, Izplatītājam un Pārdevējam (ja Pārdevējs nav Emitents) no otras Puses. Noteikumi ir saistoši visiem Karšu Pircējiem un Lietotājiem.

3. Kartes iegāde

3.1. Emitents izplata Kartes ar Sabiedrības (un Izplatītāju) starpniecību saskaņā ar Emitenta uzdevumu. Kartes ir pieejamas šādās Nominālvērtībās: 20 EUR, 30 EUR, 40 EUR un 50 EUR (šajā summā ir ietverts pievienotās vērtības nodoklis). Nominālvērtības apmērs tiek norādīts uz Kartes.

3.2. Kartes iespējams iegādāties pie Izplatītājiem, kuru saraksts un atrašanās vieta ir pieejama Sabiedrības interneta vietnē www.giftcard.lv.

3.3. Pircējam Kartes veids (tās Emitents) un Nominālvērtība jāizvēlas pie Izplatītāja un jāveic Izplatītājam samaksa (skaidrā naudā vai ar maksājumu karti) atbilstoši izvēlētājam Nominālvērtības apmēram. Izplatītājs aktivizē Karti pēc skaidras naudas vai maksājuma kartes aizdevējbankas apstiprinājuma par līdzekļu rezervāciju saņemšanas.

3.4. Kartes Emitents (tā nosaukums) un tās Nominālvērtība ir norādīta uz kartes. Kartes Emitents un/vai Nominālvērtība nav maināma pēc samaksas veikšanas Izplatītājam.

3.5. Pircējam ir tiesības nodot Karti tālāk Lietotājam un Lietotājam ir tiesības nodot Karti tālāk citiem Lietotājiem. Katram Lietotājam ir saistoši šie Noteikumi, un Pārdevējam (un katra nākamā Lietotāja nodošanas gadījumā – citiem Lietotājiem) ir pienākums informēt Kartes saņēmēju par Kartes Derīguma termiņu un šiem Noteikumiem.

3.6. Norēķinoties par pirkumu internetā, varēsi izvēlēties kādu no drošajiem norēķinu veidiem:

 • Interneta bankā (Swedbank, SEB, Citadele, Luminor);

 • Ar jebkuras bankas Visa, Mastercard vai Maestro karti, ievadot kartes informāciju;

 • Veicot pārskaitījumu - gan fiziskām, gan juridiskām personām.

Veicot pirkumus iespējams norēķināties tikai Euro valūtā.

4. Kartes lietošana

4.1. Vienīgā persona, kurai ir tiesības lietot Karti, veikt Darījumus un izteikt pretenzijas, ir persona, kuras rīcībā ir Karte (Lietotājam).

4.2. Ne Pārdevējam (t.sk. Emitentam), ne Sabiedrībai, ne Izplatītājam nav iespēju un tiesību pārbaudīt, vai Lietotājam ir likumīgas tiesības izmantot viņa turējumā esošu Karti.

4.3. Karti ir iespējams izmantot tikai Darījumu apmaksai pie Pārdevēja, kas norādīts uz Kartes, un saskaņā ar informāciju, kas norādīta uz Kartes un šajos Noteikumos.

4.4. Lietotājam ir tiesības izmantot Karti vairākiem Darījumiem, nepārsniedzot Nominālvērtību un Derīguma termiņu.

4.5. Kartes izmantošana veikalā:

 • 4.5.1. Ja Nominālvērtība vai tās Atlikums ir mazāks par plānotā Darījuma apmēru, tad Pārdevējam ir pienākums pieņemt Karti tikai tad, ja Lietotājs samaksā starpību skaidrā naudā, ar maksājuma karti vai ar citu dāvanu karti (ja to piedāvā Pārdevējs un to atļauj Pārdevēja izmantotā ierīce Kartes nolasīšanai).

 • 4.5.2. Lietotājam pirms samaksas par preci vai pakalpojumu (pirms Darījuma) ir jāuzrāda Karte Pārdevēja darbiniekam pie kases, kurš veic Autorizāciju (Kartes magnētiskā celiņa nolasīšanu uz Pārdevēja izmantotās Karšu nolasīšanas ierīces).

 • 4.5.3. Pārdevējs pēc katras Kartes nolasīšanas izsniedz Lietotājam izdruku par Darījuma veikšanu vai tā atteikumu (ja Pārdevēja izmantotā ierīce Kartes nolasīšanai nodrošina šādu iespēju), ko Lietotājam ir pienākums parakstīt.

 • 4.5.4. Pēc Darījuma veikšanas Pārdevējs izsniedz Lietotājam Darījumu apliecinošu dokumentu (čeku).

 • 4.5.5. Lietotājam, neatejot no kases, ir pienākums pārliecināties par datu pareizību visās Pārdevēja izsniegtajās izdrukās un čekos, un neatbilstības vai nepareizības gadījumā Lietotājam ir pienākums uzreiz informēt Pārdevēja darbinieku. Pēc tam datu pareizība un atbilstība Lietotāja veiktajam Darījumam vairs nav apstrīdama.

4.6. Kartes izmantošana Interneta veikalā:

 • 4.6.1. Apstiprinot Darījumu Interneta veikalā, Lietotājam ir jāaizpilda norādītie lauki, informāciju ievadot no Kartes (vārds un uzvārds (GiftCard), kartes numurs, mēnesis un gads, CVV kods).

 • 4.6.2. Darījums Interneta veikalā ir iespējams tikai līdz summai, kāds ir Kartes faktiskais Atlikums, un piemaksa nav iespējama.

4.7. Veicot Darījumu, tiek samazināts Atlikums par Autorizācijā norādīto summu. Ja Atlikums nav pietiekams Darījuma veikšanai, tad Autorizācija un Darījums tiek atteikts.

4.8. Darījumu pēc tā Autorizācijas var atcelt tikai, ja to paredz Pārdevēja noteikumi vai normatīvo aktu prasības. Ja Darījums tiek atcelts vai Pārdevējs jebkādu iemeslu dēļ atmaksā naudu Lietotājam, tad to nodrošina Emitents vai Pārdevējs, neiesaistot Sabiedrību un Izplatītājus.

4.9. Emitentam var būt tiesības noteikt Darījumu veidus (preces, pakalpojumus), kuru apmaksai Karte nav derīga.

4.10. Ja Sabiedrības, Pārdevēja vai to piesaistīto personu tehnisku iemeslu dēļ Karti nav iespējams izmantot Darījuma apmaksai, Lietotājam ir vai nu jāvēršas citā Pārdevēja Tirdzniecības vietā (ja tāda tiek piedāvāta), vai jānoskaidro laiks, kad tiks novērsti tehniskie šķēršļi un Karti būs iespējams izmantot.

5. Atlikums un Derīguma termiņš

5.1. Karte ir izmantojama Darījumu apmaksai no brīža, kad tās Nominālvērtība ir samaksāta Izplatītājam un Izplatītājs ir veicis Kartes aktivizēšanu.

5.2. Kartes Derīguma termiņš ir 6 (seši) mēneši no attiecīgās Kartes aktivizēšanas dienas un Derīguma termiņš netiek norādīts uz Kartes.

5.3. Ja uz Kartes tiek norādīts datums, tad tas nav uzskatāms par Derīguma termiņu (it īpaši tā nav Derīguma termiņa pēdējā diena), un tas ir paredzēts tikai maksājumiem Interneta veikalos (plastikāta derīguma termiņš).

5.4. Ja Lietotājs nav izlietojis Kartē esošos līdzekļus (Atlikumu) līdz attiecīgās kartes Derīguma termiņa pēdējai dienai, tad (a) neizlietotais Atlikums nākamajā dienā pēc Derīguma termiņa beigām tiek dzēsts un (b) Lietotājam nav tiesību prasīt Derīguma termiņa pagarināšanu un/vai Atlikuma izmaksāšanu naudā, un šādas iespējas netiek nodrošinātas.

5.5. Atlikums nevar tikt atjaunots vai papildināts, un pēc visa Atlikuma izlietošanas Karte ir uzskatāma par nederīgu neatkarīgi no tās Derīguma termiņa pēdējās dienas.

5.6. Pircējam/Lietotājam nav tiesību prasīt un saņemt procentus par neizlietoto Atlikumu.

6. Nederīgas un bojātas Kartes

6.1. Par nederīgu Karti, ar kuru nav iespējams veikt Darījumus, tiek uzskatīta (a) Karte, kurai beidzies Derīguma termiņš vai kuras Atlikums ir 0,00 EUR, (b) bojāta vai viltota Karte, un (c) Karte, kurai ir viltojuma pazīmes.

6.2. Bojātu Karti iespējams apmainīt tikai tad, ja ir nepārprotami redzams pilns Kartes numurs, pretējā gadījumā Kartes apmaiņa tiek atteikta. Bojātas Kartes apmaiņu pret derīgu Karti iespējams veikt tikai līdz Derīguma termiņa pēdējai dienai.

6.3. Bojāta Karte tiek apmainītas bez maksas, vēršoties ar attiecīgu lūgumu pie Sabiedrības un nododot vai nosūtot Sabiedrībai bojāto Karti. Jauna Karte tiek izsniegta saskaņā ar Noteikumiem un ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no iesnieguma un bojātās Kartes saņemšanas. Jauno Karti iespējams saņemt bez maksas Sabiedrības juridiskajā adresē vai pa pastu (iepriekš sedzot sūtīšanas izmaksas).

6.4. Ja tiek nolemts apmainīt bojātu Karti, tad (a) bojātā Karte tiek anulēta un tās neizlietotais Atlikums tiek pārnests uz jauno Karti un (b) tiek saglabāts sākotnējās (bojātās) Kartes Derīguma termiņš.

6.5. Bojātas Kartes gadījumā tā netiek apmainīta, ja tiek konstatēts, ka Karte ir viltota.

7. Atbildība

7.1. Atbildība par precēm un pakalpojumiem (t.sk. garantiju, drošumu utt.), par kuriem tiek maksāts ar Karti, ir tikai un vienīgi Pārdevējam.

7.2. Sabiedrība un Izplatītāji nesniedz garantijas un/vai apliecinājumus saistībā ar Pārdevēju piedāvātajām precēm un pakalpojumiem.

7.3. Pircējs un Lietotājs atbild par Kartes glabāšanu. Karte netiek bloķēta, anulēta, atjaunota vai mainīta tās nozaudēšanas, zādzības, nolaupīšanas vai citas prettiesiskās rīcības gadījumā (izņemot bojātu Karšu atjaunošanu saskaņā ar šiem Noteikumiem).

7.4. Pārdevējam un Sabiedrībai ir tiesības līdz visu apstākļu noskaidrošanai aizturēt Karti, ja Karte ir viltota vai Pārdevējam ir aizdomas, ka Karte varētu būt viltota.

7.5. Pircējam/Lietotājam ir tiesības prasīt atlīdzību samaksātās Nominālvērtības vai tās Atlikuma (atkarībā no tā, kas ir mazāk) apmērā tikai tad, ja Atlikums ir kļūdaini dzēsts vai samazināts un tas ir radies Kartes vai apkalpojošo sistēmu nepareizas darbības rezultātā. Pircējam/Lietotājam nav tiesību prasīt atlīdzību, kompensāciju, zaudējumus un/vai izvirzīt citus prasījumus, ja tas radies paša Pircēja/Lietotāja (piemēram, Lietotājs pazaudējis Karti) vai trešo personu (piemēram, Karte ir nozagta) rīcības rezultātā.

7.6. Emitents, Pārdevēji, Sabiedrība un Izplatītāji nav atbildīgi par Pircēju un Lietotāju netiešiem un nejaušiem zaudējumiem, negūto peļņu un zaudējumiem, it sevišķi, kas radušies Kartes nozaudēšanas, nozagšanas, nolaupīšanas vai citas prettiesiskas rīcības rezultātā.

7.7. Emitenta, Pārdevēju, Sabiedrības un Izplatītāju kopējā maksimālā atbildība pret Pircēju un Lietotāju nepārsniedz iegādātās/lietotās Kartes Nominālvērtības apmēru vai Atlikumu, ja ir bijuši Darījumi, kurus Pircējs/Lietotājs neapstrīd (atkarībā no tā, kura summa ir mazāka).

7.8. Zaudējumu vai cita veida kompensācijas Pircējam un Lietotājam tiek izslēgtas, ja Pircējs par Karti nav samaksājis Nominālvērtību, ko apliecina Izplatītāja izsniegts čeks.

8. Pretenziju izskatīšanas kārtībā

8.1. Lietotājam ir tiesības iesniegt pretenziju saistībā ar Karti, tās traucējumiem, Darījumiem, Atlikumu un citiem jautājumiem ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc Derīguma termiņa beigām, iesniedzot rakstisku iesniegumu (ar notikušā aprakstu) Sabiedrībai, pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Lietotājam nav pretenziju un prasījumu un šādas pretenzijas netiks izskatītas.

8.2. Ja pretenzija ir saistīta ar Pārdevēja precēm un/vai pakalpojumiem, tad šādas pretenzijas ir adresējamas Pārdevējam un Pārdevējs tās izskatā saskaņā ar sev saistošiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem.

8.3. Lietotājam pretenzijā ir jānorāda savs vārds, uzvārds, kontaktinformācija saziņai (e-pasta adrese vai dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs), Kartes numurs, Darījums un tā apraksts, par ko ir pretenzija, un citi apstākļi, kas ir saistīti ar pretenziju, kā arī lūgums vai prasījums.

8.4. Pretenzijai obligāti ir jāpievieno Karte, jo tikai Karte apliecina Lietotāja tiesības uz Karti, pretējā gadījumā pretenzija netiks izskatīta.

8.5. Pretenzija ir nosūtāma Sabiedrībai uz tās juridisko adresi vai pa e-pastu uz info@giftcard.lv. E-pasta izmantošanas gadījumā Lietotājam Karte ir jānosūta pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi.

8.6. Sabiedrība izskata pretenziju 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no pretenzijas un visas nepieciešamās informācijas saņemšanas. Ja Sabiedrībai ir nepieciešams ilgāks termiņš pretenzijas izskatīšanai, tad Sabiedrība iepriekš minētajā termiņā sniedz Lietotājam atbildi, kādus papildu apstākļus ir nepieciešams noskaidrot, un paredzamo atbildes sniegšanas laiku.

8.7. Pretenzija tiek izskatīta, balstoties uz visu iesaistīto pušu sniegto informāciju, pamatojoties uz datiem no sistēmām, kas saistītas ar Karti (tās izdošanu, lietošanu, Autorizāciju utt.) un Darījumu, kā arī kvītīm, čekiem utt.

8.8. Ja Sabiedrība Pircēja/Lietotāja pretenziju atzīst par nepamatotu (pilnībā vai daļēji) un pretenzijas iesniedzējs tai nepiekrīt, Pircējam/Lietotājam ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteikto ārpustiesas strīdu risināšanas kārtību, iesniedzot informāciju par strīda būtību, prasījumu un pamatojumu “Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā” (Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0).

9. Beigu noteikumi

9.1. Kartes iegādāšanās un/vai tās izmantošana Darījumu apmaksai apstiprina Pircēja un Lietotāja piekrišanu šiem Noteikumiem.

9.2. Grozījumi Noteikumos stājas spēkā šādā kārtībā:

 • 9.2.1. ja grozījumi (a) tiek veikti saskaņā ar izmaiņām normatīvajos aktos vai (b) tiek veikti pēc valsts institūciju pieprasījuma, vai (c) palielina Pircēja/Lietotāja tiesības, vai (d) samazina Pircēja/Lietotāja pienākumus vai atbildību, vai (e) nepasliktina Pircēja/Lietotāja tiesības, vai (f) nepalielina Pircēja/Lietotāja pienākumus vai atbildību, tad šādi grozījumi stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas Sabiedrības interneta vietnē;

 • 9.2.2. ja grozījumi (a) samazina Pircēja/Lietotāja tiesības vai (b) palielina Pircēja/Lietotāja pienākumus vai atbildību, tad šādi grozījumi attiecībā uz jauniem Karšu pirkumiem stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas Sabiedrības interneta vietnē, bet līdz izmaiņām iegādātām Kartēm tiek piemērota Noteikumu redakcija, kas bija spēkā Nominālvērtības samaksas dienā.

9.3. Visi strīdi tiek risināti pārrunu ceļā un saskaņā ar šajos Noteikumos noteikto pretenziju izskatīšanas kārtību. Ja strīdus šādā veidā atrisināt neizdodas, tad tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.4. Ja kāds no Noteikumu punktiem (vai daļa no tiem) tiek atzīts par spēkā neesošu vai nepiemērojamu, tad pārējais Noteikumu teksts paliek spēkā.

Draugiem Group